Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

W dniu 31 marca 2022 roku na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej została ogłoszona 48. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

 


Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, we współpracy z innymi ministerstwami, Naczelną Organizacją Techniczną, urzędami kontroli warunków pracy, instytucjami ubezpieczeniowymi oraz partnerami społecznymi.


CEL I PRZEDMIOT KONKURSU


Celem Konkursu jest inspirowanie do podejmowania działań oraz upowszechniania opracowań i rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

- ograniczania narażenia na najczęściej występujące w środowisku pracy czynniki uciążliwe
   lub szkodliwe, w tym przede wszystkim czynniki rakotwórcze;

- możliwości psychospołecznych pracowników, w tym osób starszych oraz osób
   z niepełnosprawnościami

Przez wiele lat organizowania Konkursu nagrodzono rozwiązania, które – zastosowane w praktyce – przyniosły poprawę warunków pracy dla kilkuset tysięcy osób, jak i związane z tym korzyści ekonomiczne.

W Konkursie mogą brać udział przedsiębiorstwa, instytucje, a także pracownicy – indywidualnie lub zespoły pracowników.

W Konkursie przyznawane są nagrody pieniężne i wyróżnienia dla autorów prac, a od 1995 roku – również wyróżnienia dla przedsiębiorstw. Wśród nagrodzonych są zarówno duże zakłady przemysłowe, jak i małe zakłady rzemieślnicze, a także instytuty naukowe i młodzi wynalazcy – wszyscy, którzy działają na rzecz zwiększania bezpieczeństwa pracy, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie.


KATEGORIE KONKURSU
 

Do udziału w Konkursie mogą być zgłaszane opracowania w trzech kategoriach:

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 

Wnioski Konkursowe należy zgłaszać elektronicznie poprzez aplikację 
w terminie do 31 lipca 2022 r.


Ocena prac zgłoszonych na Konkurs i wręczenie nagród laureatom
nastąpi do 31 grudnia 2022 r.
 

Informacje na temat Konkursu można uzyskać w Sekretariacie Konkursu
Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy,
00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16
tel. (22) 623 36 83
e-mail: 

Formularze: Konkurs Poprawy Warunków Pracy – Kolejna witryna WordPress (konkursbhp-formularz.pl)
Regulamin: RegulaminOKPWP2016.pdf (ciop.pl)

Wersja XML