Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Akcyza 2023

 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu 2023 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego. Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Uwaga! Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. ustala się jako sumę iloczynów:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych  oraz

40,00 zł x roczna liczba dużych jednostek średnia przeliczeniowych bydła

W celu uzyskania danych o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła), musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa
właściwym dla siedziby stada, wniosek  o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:

1. Złożyć w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. do Urzędu Miejskiego
w Kietrzu wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru (wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).

2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub ich kopie (po okazaniu oryginałów faktur pracownikowi celem ich potwierdzenia) wraz z pisemnym zestawieniem, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.

3. Do wniosku należy dołączyć dokument z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2022 r. Uwaga! ARiMR wprowadziła dodatkową formę wydawania dokumentu tj. formę dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym przesłanego na adres poczty elektronicznej lub skrzynkę ePUAP wnioskodawcy czyli producenta rolnego (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Kietrz).

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, nastąpi w  terminie 3 – 28 kwietnia 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku (lub gotówką w kasie urzędu).

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego oraz umawianie wizyt
w celu weryfikacji wniosku lub potwierdzenia kopii faktur - możliwe jest po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr telefonu 77 485 43 56 wew. 23.

W celu usprawnienia wypłat podatku akcyzowego - prosimy w miarę możliwości
o wpisywanie na wniosku 24-cyfrowego numeru rachunku bankowego oraz numeru telefonu kontaktowego.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 846 ze zm.).

 Pliki do pobrania:

1) wniosek

2) zestawienie faktur

3) oświadczenie o dzierżawach

4) oświadczenie producenta rolnego (PKD)


PDFInformacja o akcyzie.pdf (64,08KB)
PDFWzór_wniosku_akcyza.pdf (871,24KB)
PDFOświadczenie PKD.pdf (421,72KB)
PDFoświadczenie o dzierżawionych gruntach_.pdf (83,96KB)
PDFzestawienie faktur.pdf (136,38KB)

 

 

Wersja XML