Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXVI sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29.12.2020

Protokół sesji

XXVI sesja Rady Miejskiej w Kietrzu

 

Obrady rozpoczęto 29-12-2020 o godz. 14:08, a zakończono o godz. 16:00 tego samego dnia.

 

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Mirosław Skoczylas

2. Lech Duda

3. Lesław Kuśnierz

4. Czesław Lach

5. Stanisław Babiniec

6. Barbara Drzał

7. Paweł Chruściel

8. Agata Mormul

9. Bartłomiej Górka

10. Małgorzata Król

11. Zuzanna Rogowska

12. Małgorzata Bajer

13. Beata Głogiewicz

14. Zofia Janusz

15. Damian Bosowski. 

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

1. Zastępca Burmistrza Kietrza- Marceli Głogiewicz,

2. Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

3. Kierownik działu mieszkaniowego Spółki Komunalnej Hydrokan- Elżbieta Lechowicz,

4. Radca prawny- Szymon Linek. 

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (14:08)

Sesję rozpoczęto o godz. 14:08. 

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:09). 

Do porządku obrad nie wniesiono zmian. 

Porządek obrad przedstawia się następująco: 

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020 roku, 

4. Informacje:

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Uchwalenie budżetu na 2021rok:

6.1. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej; 

6.2. uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok. 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020;

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3.  w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz, 

7.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 

7.5. w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. (ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020 r.) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe; 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz, 

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz, 

7.8. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz,

7.9. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok;

7.10. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu.

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad. 

 

3. Przyjęcie protokołu XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 26 listopada 2020 roku, (14:10)

Uwag do protokołu nie zgłoszono. W głosowaniu jawnym imiennym protokół został przyjęty. 

Wyniki imienne:

ZA(14):

Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Czesław Lach, Małgorzata Bajer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Damian Bosowski

 

4. Informacje: (14:11)

4.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (14:11)- Zastępca Burmistrza Kietrza przedstawił informację, która stanowi załącznik do protokołu. 

4.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (14:15)

Lesław Kuśnierz złożył informację o wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji, jakie odbyło się w  dniu 08.12.2020r., jak również z kontroli jaką Komisja rewizyjna przeprowadziła w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Cerekwi w dniu 17.12.2020 r. 

 

5. Zapytania i interpelacje radnych. (14:17)

Nastąpiła zmiana kworum (14:18)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 15

Do sesji dołączył radny Damian Bosowski.

Radny Lech Duda:

 1. W związku z tym, że na Pilszczu był robiony wodociąg, nie wiem czy na dzień dzisiejszy jest on już zakończony, ale jeżeli tak, to ile on kosztował? Mieliśmy w budżecie na to zadanie kwotę 150.000 zł i czy to zadanie zamknęło się w tej kwocie? Czy był już odbiór? Jeżeli był odbiór, to czy jest z tego protokół  i czy jest to już zapłacone? 

Radny Damian Bosowski:

 1. Pierwsze pytanie dotyczy „Mieszkania dla rozwoju”. Czy Panu Zastępcy Burmistrza wiadomo coś o tym programie? Czy Gmina Kietrz wyraziła jakieś zainteresowanie odnośnie przystąpienia do tego programu? Jest to program, który ma na celu budowę mieszkań przeważnie na wynajem w porozumieniu z gminą. Jak wiemy w Kietrzu od dawien dawna nie budowało się żadnych mieszkań więc sądzę, że warto byłoby się rozeznać w tym temacie. 
 2. Drugie pytanie dotyczy sygnalizacji świetlnej w Kietrzu przy ul. Kościuszki.  Czy ta sygnalizacja świetlna działa? Mieszkańcy zwracają uwagę, że cały czas świeci się tam żółte światło. 
 3. Trzecie pytanie dotyczy utrzymania czystości i porządku w Gminie Kietrz. Czy wszystkie tereny gminne zostały posprzątane przed zimą, po jesieni ? Pytanie retoryczne bo wiem, że nie. Bardzo proszę o podanie wykazu działek i terminów, w których były te działki sprzątane            i terminów, w jakich maja być sprzątane tereny gminne. 
 4. Kolejne pytanie dotyczy przebudowy chodnika przy ul. Matejki. Bardzo proszę                          o udostępnienie całości dokumentacji tzn. od zapytania ofertowego, ofert, które wpłynęły po odbiór. 

6. Uchwalenie budżetu na 2021 rok: (14:21)

6.1. uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej; (14:21)

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 620/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej

Pani Skarbnik Przedstawiła komentarz do projektu uchwały. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(14): Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Bartłomiej Górka, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Czesław Lach

PRZECIW(1): Damian Bosowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

 

6.2. uchwalenie budżetu Gminy Kietrz na 2021 rok. (14:31)

Przewodniczący Rady odczytał Uchwałę nr 618/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Kietrz na 2021 r., i Uchwałę nr 619/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Kietrz na 2021 r.

Skarbnik Gminy przedstawiła komentarz do projektu uchwały. Poinformowała, że w §11 projektu uchwały powinna być kwota 5 008 596,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Proszę o przyjęcie uchwały wraz ze wskazaną zmianą. 

Damian Bosowski- budżet bardzo słaby, kolejny kredyt na ponad 2 mln zł na pokrycie deficytu budżetowego, a nie na jakieś konkretne inwestycje. Przypominam, że niedawno zaciągnęliśmy kredyt, który poszedł na drobne inwestycje. Po analizie wykazu zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku wynika jasno, że ponad 4,5 mln zł wydajemy z dochodów własnych na inwestycje, a tylko 414 tyś zł jest z innych źródeł. To jest niecałe 10%. Przede wszystkim powinniśmy się skupić na szukaniu środków ze źródeł rządowych czy ze środków europejskich na inwestycje. Nie ma tutaj takich strategicznych inwestycji jak chociażby kanalizacja ul. Górskiej. Również nie widziałem rozbudowy czy przebudowy lub budowy nowej oczyszczalni ścieków. Kolejny kredyt, który trzeba będzie później spłacić pójdzie na przejedzenie. Budżet bardzo zły i na pewno nie będę głosował za tym budżetem. 

Paweł Chruściel- jako, że ostatnio nie zostałem dopuszczony do głosu podczas prac komisji wspólnych chciałbym dzisiaj zgłosić wniosek formalny o wprowadzenie zmiany w budżecie. Propozycja moja zawiera sześć punktów:

 1. Propozycja likwidacji zadania z rozdziału 60017 sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi polnej w Kietrzu wraz z kanalizacją burzową i sanitarną” w wysokości 40.000 zł. Uważam, że robimy tyle tych ulic, bo mamy zaplanowane kolejne 9 ulic, że robienie kolejnej ulicy  mija się z celem. Będzie to zbędne zamrożenie pieniędzy. 
 2. Zmniejszenie finansowania na zadaniu z rozdziału 60017 „Przebudowa dróg wewnętrznych na osiedlu Głowackiego”. Tutaj jest 120.000 zł, a ja bym to chciał zmniejszyć do 70.000 zł. Ta inwestycja ma kosztować 1 200 000 zł. Uważam że moglibyśmy to robić etapowo. Zgłosiliśmy wniosek, jako radni o szukanie środków zewnętrznych na to zadanie więc myślę, że możemy na to poczekać i robić to etapowo. 
 3. Zadanie 3 rozdział 90095 „Budowa oświetlenia na działce nr 129 w Nasiedlu” i tam jest na to 15 000 zł przeznaczone. Ja uważam, że 13 000 zł będzie w zupełności wystarczało. Te oszczędności łącznie dają nam 92 000 zł. I teraz gdzie te pieniądze chciałbym rozdysponować. 
 4. Rozdział 60016 „budowa chodnika na ul. Górnej w Wojnowicach” to zadanie jest zaplanowane na kwotę 28 000zł i proponuję dołożenie tutaj 2 000 zł i byłoby to 30 000 zł. 
 5. Kolejne zadanie z rozdziału 90095 i tutaj to jest coś, co zgłosił radny Damian Bosowski i zauważył rzecz istotną, jakie jest zagrożenie na placu zabaw na ul. Fabrycznej. Zadanie to nazywa się „montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Kietrzu”. Na to zadanie przeznaczyłbym 10 000 zł. 
 6. Ostatnie zadanie rozdział 60017 „zabezpieczenie wkładu własnego na poczet remontu drogi transportu rolnego Kozłówki- Księże Pole” w wysokości 80.000 zł. Tutaj muszę przyznać, że Pan sołtys wielokrotnie informował nas, że to jest takie główne zadanie na jego wiosce. Radna Pani Beata Głogiewicz też nam tutaj dowodziła, że to jest niezwykle istotne zadanie dla tej miejscowości więc uważam, że powinniśmy się nad tym zadaniem pochylić. Ten budżet 92 000 zł został zabrany i rozdysponowany i proszę o podjęcie decyzji. 

 

Mecenas Szymon Linek- chciałbym zwrócić uwagę na treść art. 240 ust 2 ustawy o finansach publicznych, gdzie przedmiotowy wniosek powodowałby obejście przepisów formalnych, gdzie mamy do czynienia, że inicjatywę uchwały budżetowej ma organ wykonawczy. Rekomenduję nieprzyjęcie głosowania o przyjęciu takiej uchwały. 

Przewodniczący Rady- czy Pani Skarbnik chce zabrać głos w tym temacie?

Skarbnik- finansowo ten wniosek nie spowoduje komplikacji, nie można dokonać zmian, które zmienią wynik finansowy, a proponowane zmiany nie zmieniają wyniku finansowego. 

Przewodniczący Rady poddał wniosek formalny radnego Pawła Chruściela pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym wniosek został odrzucony. 

Wyniki imienne:

ZA(6): Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Małgorzata Król

PRZECIW(8): Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Damian Bosowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

Stanisław Babiniec- ja chciałem się odnieść do wypowiedzi Pana radnego Bosowskiego, który bardzo negatywnie ocenił projekt budżetu. Panie radny Bosowski kredyty, które były brane na przejedzenie, to były kredyty brane w poprzedniej kadencji. Ten kredyt, który jest w tej chwili przewidziany w budżecie jest między innymi na sfinansowanie bardzo ważnego zadania dla mieszkańców Kietrza, a więc kanalizacji ul. Raciborskiej, co wiąże się bezpośrednio z konsekwencją, jaką będzie wykonanie nawierzchni drogi na ul. Raciborskiej. Chciałem Panu powiedzieć, żeby był Pan spokojny, że w planach jest również modernizacja albo wręcz nowe zadanie w postaci budowy oczyszczalni ścieków. Nie mam mowy tutaj o żadnym kredycie na przejedzenie. Jest to kredyt typowo związany z inwestycjami. 

Beata Trzcińska- ja również chciałabym się odnieść do słów radnego Bosowskiego. Kredyt przeznaczony jest na spłatę deficytu, ale należy popatrzeć z czego ten deficyt wynika. Patrząc lata wstecz nie pamiętam takiej kwoty wydatków majątkowych czyli kwotę 5 mln zł, jaka mamy w 2021 roku. Jeśli chcemy realizować te wydatki majątkowe siłą rzeczy deficyt wzrasta. Kredyt nie jest wzięty na konkretną inwestycję ponieważ będziemy aplikować po środki  zewnętrzne, które rząd teraz oferuje. Pojawiają się nowe środki i mamy nadzieję, że nie będzie potrzeby brania tego kredytu jeśli otrzymamy dofinansowanie. Decyzją Państwa jest chęć realizowania w takim kształcie budżetu jak on jest sporządzony. Trudno powiedzieć, że są drobne inwestycje w budżecie jeśli mamy zadanie na ul. Raciborskiej za ponad 3 mln zł. 

Marceli Głogiewicz- mamy potwierdzenie, że dostaliśmy dofinansowanie do budowy kanalizacji w wysokości 2,5 mln zł tylko, że taka kwota nie zostanie rozliczona w 2021 roku tylko w latach późniejszych. Sama inwestycja może się rozpocząć w 2021 roku, jeżeli takie decyzje zostaną podjęte, to w rubryce środki zewnętrzne w latach późniejszych znajdą się właśnie dofinansowania na poczet tej inwestycji. O ile te 2,5 mln mamy „klepnięte” to na pozostałą część środków własnych jeżeli chodzi o budowę kanalizacji złożyliśmy wniosek na ok 1,3 mln zł. Jeśli to dostaniemy to również w kwocie środków zewnętrznych pojawi się taka kwota. Całościowy koszt wykonania na ul. Raciborskiej przewidujemy w kwocie 4,6 mln zł. Oczywiście nie wiadomo co wyjdzie w przetargu. 

Mirosław Skoczylas- jest zadanie zlecone z wolnej ręki dla naszej spółki w dniu 10 grudnia i tam nigdzie nie pisze o sprzątaniu przystanków na wioskach i opróżnianiu koszy. W ubiegłym roku były takie sygnały od sołtysów i nie tylko od sołtysów. Mam nadzieję, że uwagi zostaną uwzględnione.   

Więcej uwag nie zgłoszono. 

 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą w §11 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(12): Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Zuzanna Rogowska, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zofia Janusz, Małgorzata Król, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

PRZECIW(1): Damian Bosowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:07)

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2020; (15:07)

Komentarza do projektu uchwały 7.1 i 7.2 udzieliła Pani Skarbnik. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz ze zmianą w §11 i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(13):Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Stanisław Babiniec, Małgorzata Król, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Paweł Chruściel

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; (15:10)

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Czesław Lach, Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Damian Bosowski, Paweł Chruściel

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.3. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kietrz, (15:11)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza oraz Pani Elżbieta Lechowicz. 

Mirosław Skoczylas- w październiku była podejmowana podobna uchwała, która została zaopiniowana przez Wody Polskie i skorygowana po otrzymaniu opinii. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Uwag nie zgłoszono. 

Wyniki imienne:

ZA(15):

Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Lech Duda, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Czesław Lach, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.4. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, (15:16)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Lechowicza. 

Bartłomiej Górka- kompletnie nie zgadzam się z Panią odnośnie cytowanej ustawy tj. art. 21 tejże ustawy w pkt.6 „W przypadku niepodjęcia uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 5, plan stanowi podstawę do określenia i jednorazowego zatwierdzenia taryf”. Pani przedstawiła to w zupełnie odmienny sposób. 

Elżbieta Lechowicz- przedstawiłam informację w ten sposób, że jeśli uchwała nie będzie podjęta to ten plan stanowi podstawę do jednorazowego zatwierdzenia taryf. 

Bartłomiej Górka- to się zgadza, ale Pani też powiedziała, że to rzutuje na działanie spółki.

Elżbieta Lechowicz- nie podjęcie uchwały przesuwa termin działania dlatego, że Rada ma do podjęcia uchwały termin 3 miesięcy i jeśli nie podejmie to przesuwa się wszystko o te kolejne 3 miesiące. 

Stanisław Babiniec- rozumiem, że ten plan niezbędny jest spółce do dalszego funkcjonowania i on będzie obowiązywał do roku 2025, tak?

Elżbieta Lechowicz- tak.

Stanisław Babiniec- czy to jest plan sztywny, czy da się go w trakcie jego trwania modyfikować?

Elżbieta Lechowicz- nie jest to sztywny plan, można go modyfikować, można zadania przesuwać. 

Stanisław Babiniec- czyli jako radni niczym nie ryzykujemy podejmując tą uchwałę. 

Lesław Kuśnierz- mamy w tym planie przynajmniej dwa wodociągi, o których ja wiem, a nie ma ich ujętych. Jest to ul. Zielona, gdzie rozpoczynamy podział działek i ul. Górska. Chciałbym, żeby te dwie ulice znalazły się w tym planie. Pani mówiła o współpracy, ale jej nie było. Każdy radny w swoim obwodzie, w swoim okręgu wie coś na temat wodociągu, który należy zmienić bądź naprawić. Składam wniosek formalny, aby te wszystkie sprawy odnośnie wodociągu przesłać do prac w Komisjach Stałych i nie głosować nad tą uchwałą. 

Mecenas Szymon Linek-chciałem podkreślić, że mają Państwo, jako Rada możliwość przyjęcia planu jak również podjąć decyzję o odmowie przyjęcia planu. W momencie kiedy jest podejmowana decyzja o odmowie przyjęcia planu to inicjatywa jest po stronie przedsiębiorstwa. 

Przewodniczący poddał wniosek formalny radnego Lesława Kuśnierza pod głosowanie. W głosowaniu jawnym imiennym wniosek został przyjęty. 

Wyniki imienne:

ZA(8): Damian Bosowski, Zuzanna Rogowska, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Lech Duda, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz

PRZECIW(7): Agata Mormul, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.5. w sprawie zmiany uchwały nr VII/85/2019 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 29 marca 2019 r. (ze zmianą z dnia 30 stycznia 2020 r.) w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty i wysokości stawek procentowych bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych i nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych na cele mieszkaniowe; (15:34)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Małgorzata Król, Stanisław Babiniec, Barbara Drzał, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Zuzanna Rogowska, Lesław Kuśnierz, Damian Bosowski, Zofia Janusz, Mirosław Skoczylas, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.6. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Langenowskiej, oznaczonej działką nr 899, stanowiącej własność Gminy Kietrz, (15:37)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Zofia Janusz, Małgorzata Król

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2026, stanowiącej własność Gminy Kietrz, (15:40)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Bajer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.8. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kietrz, (15:40)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza. 

Damian Bosowski- czy Pan Zastępca Burmistrza mógłby konkretnie powiedzieć, w jaki sposób zmieniła się aglomeracja w porównaniu do poprzedniej uchwały?

Marceli Głogiewicz- Panie radny nie ma takiej możliwości, żeby to zrobić. Zaprosiłbym tutaj Pana jeżeli jest taka potrzeba, zachowując obostrzeń sanitarnych. Porównamy obydwie mapy, bo tak naprawdę będzie to się sprowadzać do porównania dokładnych map. Próżno mi szukać szczegółów dotyczących każdej nieruchomości, która nie znalazła się lub znalazła w obszarze nowej aglomeracji. Nie ma tutaj możliwości technicznej,  żebym dokładnie zapamiętał, które rejony miasta Kietrza zostały objęte nową aglomeracją, a które zostały wyłączone. Jest to o tyle ważny temat, że bezpośrednio skutkuje na współczynnik erelemów podłączonych do kanalizacji, jak i skutkuje tym, co znajdzie się w Krajowym programie oczyszczania ścieków komunalnych. Nie wiemy na razie, jak to się skończy, Rada UE zaczyna się przebudzać jeżeli chodzi o dyrektywę ściekową i grozi, że w przeciągu kilku lat będzie nakładać kary finansowe na miasta, które takiej aglomeracji nie posiadają albo nie są odpowiednio skanalizowane. Wracając do tematu to mogę taką informację przygotować, ale może się okazać, że ta informacja będzie bardzo obszerna ze względu na ilość nieruchomości, które zostały włączone albo wyłączone z aglomeracji. 

Damian Bosowski- chciałem się dowiedzieć, czy tak aglomeracja jest obecnie powiększana, czy pomniejszana. W związku z tym, że Pan nie ma takiej możliwości pokazania obowiązującej jeszcze mapy, to nie wezmę udziału w głosowaniu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(13): Zuzanna Rogowska, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Lech Duda, Zofia Janusz, Agata Mormul, Barbara Drzał, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz, Lesław Kuśnierz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1): Bartłomiej Górka

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(1): Damian Bosowski

 

7.9. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Kietrzu na 2021 rok, (15:49)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Przewodniczący Rady.  

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15):

Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Małgorzata Król, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Czesław Lach, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer, Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Paweł Chruściel

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

7.10. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej - Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kietrzu (15:52)

Komentarza do projektu uchwały udzielił Zastępca Burmistrza Kietrza. 

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(14):Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Bajer, Agata Mormul, Mirosław Skoczylas, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Zofia Janusz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(1):Damian Bosowski

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

 

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania. (15:53)

Odpowiedzi na zapytania zostaną udzielone pisemnie. 

Marceli Głogiewicz- skomentuję pierwsze pytanie Pana radnego Bosowskiego dotyczące programu „Mieszkanie dla rozwoju”. Jesteśmy po kilku spotkaniach z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z prośbą o przybliżenie możliwości zainwestowania w budynek mieszkalny, którego częścią mogłyby być lokale socjalne czy też lokale komunalne, a część mogłaby służyć jako lokale pod wynajem.  Jesteśmy na etapie nabywania wiedzy na ten temat. Należy wziąć pod uwagę to, że jeżeli w kontekście najbliższych kilku lat mamy tak naprawdę inwestycję związaną z przebudową ul. Raciborskiej, która jest inwestycją wielomilionową, to trudno nam w tym przypadku mówić o kolejnej wielomilionowej inwestycji, która będzie obejmować budowę tak dużego budynku z lokalami mieszkalnymi. Na dzień dzisiejszy rozmawiamy o tym, szukamy możliwości finansowania. 

9. Oświadczenia radnych. (15:58)

Brak.

10. Informacje bieżące. (15:58)

W miesiącu styczniu poproszę o zwołanie posiedzenia Komisji Stałych. 

Pan Przewodniczący złożył życzenia na Nowy 2021 Rok. 

11. Zakończenie obrad. (15:59)

Zakończono sesję o godz. 16:00. 

Protokołowała: Bogusława Paul. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

/-/ Mirosław Skoczylas

 

DOCXSprawozdanie Burmistrza nr 9.docx
PDFXXVI sesja Rady Miejskiej w Kietrzu - wykaz głosowań.pdf
 

Wersja XML