Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

TRZECI PUBLICZNY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DZIAŁKI NR 2091/2 POŁOŻONEJ W KIETRZU PRZY UL. ŻEROMSKIEGO, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY KIETRZ

Kietrz, dnia 11.05.2020 r.

Ogłoszenie o przetargu

 

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38, art. 39, art. 67 ust. 1, 2 pkt 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t.j.: Dz.U. z 2014, poz. 1490), Uchwały Rady Miejskiej w Kietrzu Nr X/127/2019 z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 141.A.2019 z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 187.A.2019 z dnia 05 września 2019 roku w sprawie wykazania do sprzedaży działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu, stanowiącej własność Gminy Kietrz, przeznaczonej do sprzedaży, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 25.A.2020 z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do II przetargu, Zarządzenia Burmistrza Kietrza Nr 54.A.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu działki nr 2091/2 położonej w Kietrzu przy ul. Żeromskiego, stanowiącej własność Gminy Kietrz oraz ustalenia jej ceny wywoławczej do III przetargu, Burmistrz Kietrza:  

 

ogłasza  trzeci  publiczny  przetarg  ustny  nieograniczony

 

   na sprzedaż działki budowlanej, stanowiącej własność Gminy Kietrz, położonej przy ul. Żeromskiego

Oznaczenie nieruchomości

Pow.
w ha

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego gminy Kietrz

Cena wywoławcza nieruchomości

 

działka
nr 2091/2

 

k.m. 10

 

KW Nr

OP1G/000

17105/5

 

 

 

0,0623

 

 

 

Kietrz

 

 

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Ukształtowanie terenu płaskie. Teren nieruchomości jest niezagospodarowany, zakrzaczony. Działka ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Żeromskiego – drogi o powierzchni asfaltowej.

W ulicy Żeromskiego przebiegają sieci: energii elektrycznej, wodociągowa kanalizacja deszczowa, sanitarna, i gazowa.

Nie prowadzano badań w zakresie zanieczyszczeń terenu, oraz poziomu wód gruntowych. Wg ewidencji działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy (Bp- 0.0623 ha).

 

 

78MNUu- tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej

o niskiej intensywności (ukształtowane)Strefa ochrony konserwatorskiej „B”.

Granice zasięgu obszarów zagrożenia powodzią P=0,2%.

Szczegółowe ustalenia zawarte są w tekście uchwały nr XXXVII/330/2017 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 22.06.2017 r. /Dz. Urzędowy Woj. Opolskiego poz.1925 z 11 lipca 2017 r.)

 

 

25  000,00 zł netto

 

(słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych  00/100)

 

Plus podatek VAT

Wg obowiązującej

stawki w dniu

sprzedaży

 

Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich.

I przetarg zorganizowany 13 stycznia 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

II przetarg zorganizowany 31 marca 2020 r. zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na brak uczestników.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 11:00

w Sali Konferencyjnej nr 25, poziom III (wejście od strony parkingu)

 w Urzędzie Miejskim w Kietrzu ul. 3 Maja 1.

 

 1. Wysokość, forma, termin wniesienia wadium:
 1. Uczestnik przetargu winien wpłacić wadium w wysokości 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100), w ten sposób, żeby najpóźniej w dniu 10 czerwca 2020 r. znajdowało się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz. Dowód wniesienia wadium winien wskazywać jednoznacznie, kto je  wpłacił i tym samym jest uprawniony
  do uczestnictwa w przetargu oraz wskazywać w tytule nieruchomość tj. nr działki ewidencyjnej, której wpłata dotyczy.
 2. Wpłacone wadium:
 1. zostanie zaliczone na poczet ceny zakupu nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
 2. zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,
 3. ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.

 

 1.  Uczestnictwo w przetargu:
 1. Uczestnikami przetargu mogą być osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które:
 1. wpłacą wadium w ustalonej wysokości i w wyznaczonym terminie,
 2. legitymują się ważnym dokumentem tożsamości,
 3. złożą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Przetargu.
 1. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa z podpisem mocodawcy lub notarialnego pełnomocnictwa.
 2. W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich,
  ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu i dokonywanie wszelkich czynności przetargowych oraz zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości.
 3. W przypadku nabywania nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku odrębnego, jest on zobowiązany złożyć przed rozpoczęciem przetargu, pisemne oświadczenie stwierdzające, iż nabycia nieruchomości dokona ze środków nieobjętych majątkiem wspólnym, potwierdzone podpisem drugiego          (przy panującym ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej) lub oryginał lub uwierzytelniona kopia umowy o wyłączeniu wspólności majątkowej małżeńskiej   (w przypadku rozdzielności majątkowej).

 

 1. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
 1. Osoba, która wygra przetarg, zobowiązana jest do zapłaty wylicytowanej ceny nieruchomości, na rzecz której zaliczone zostanie wadium, w ten sposób żeby najpóźniej na trzy dni przed wyznaczonym terminem umowy notarialnej, znajdowała się na koncie Gminy Kietrz nr 33 8475 1016 2002 0000 4011 0001 Bank Spółdzielczy Racibórz O/Kietrz.
 2. Termin i miejsce zawarcia umowy, określone zostaną przez sprzedawcę po zamknięciu przetargu, w odrębnym zawiadomieniu.
 3. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zrezygnuje z zawarcia umowy lub nie przystąpi bez usprawiedliwienia do jej podpisania  w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, sprzedawca odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy Kietrz.

 

 1. Dodatkowe informacje:
 1. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej.
 2. Koszty związane z nabyciem prawa do nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości.
 3. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j.:  Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) sprzedaż przedmiotowej nieruchomości opodatkowania jest podatkiem od towarów i usług wg stawki 23%.
 4. Burmistrz Kietrza z uzasadnionej przyczyny może odwołać przetarg.
 5. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie  art. 34 ust.1 pkt 1 i 2

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami upłynął z dniem 24 października 2019 r.

 1. Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Kietrzu telefonicznie pod

numerem  telefonu 77 4854356 wew. 24 lub 25 lub drogą elektroniczną e-mail: nieruchomości@kietrz.pl

            Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy ogłoszeń przed siedzibą  Urzędu Miejskiego w Kietrzu, ul. 3 Maja nr 1 oraz  w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kietrzu BIP ”Ogłoszenia, Obwieszczenia, Zarządzenia” w zakładce „Przetargi-Nieruchomości”.

Wersja XML