Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 25.02.2020

Protokół sesji

XXVIII sesja Rady Miejskiej w Kietrzu

 

Obrady rozpoczęto 25-02-2021 o godz. 15: 04, a zakończono o godz. 16: 35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 15 członków:

1. Mirosław Skoczylas

2. Damian Bosowski

3. Lech Duda

4. Lesław Kuśnierz

5. Czesław Lach

6. Stanisław Babiniec

7. Barbara Drzał

8. Paweł Chruściel

9. Agata Mormul

10. Bartłomiej Górka

11. Małgorzata Król

12. Zuzanna Rogowska

13. Małgorzata Bajer

14. Beata Głogiewicz

15. Zofia Janusz

 

W posiedzeniu uczestniczyli:

- Burmistrz Kietrza- Dorota Przysiężna- Bator,

- Zastępca Burmistrza Kietrza- Marceli Głogiewicz,

- Skarbnik Gminy- Beata Trzcińska,

- Radca prawny- Adam Biernacki

- Anna Szczepańska – dyspozytor powiatu głubczyckiego NSP 2021

- Małgorzata Kuźniak – pracownik ds. promocji NSP 2021, dyspozytor wojewódzki

 - Elżbieta Sokołowska- kierownik referatu gospodarki nieruchomościami w UM w Kietrzu.

 

1. Rozpoczęcie obrad sesji. (15:04)

Przewodniczący Rady Mirosław Skoczylas stwierdzając wymagane kworum otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Kietrzu. Przewodniczący przywitał uczestników sesji.

 

 

2. Przedstawienie porządku obrad. (15:06)

 

Uwag do porządku obrad nie zgłoszono.

Porządek sesji przedstawia się następująco:

1. Rozpoczęcie obrad sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przekazanie informacji w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego.

4. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku.

5. Informacje:

5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym,

5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym.

6. Zapytania i interpelacje radnych.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021;

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;

7.3.  w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r.         w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.4. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r.            w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu;

7.5. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury- Centrum Kultury  i Sportu      w Kietrzu,

7.6. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok,

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz  z udziałem w działce nr 2467;

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz  z udziałem w działce nr 2467;

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz  z udziałem w działce nr 2467;

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz;

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy                        ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz;

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania

9. Oświadczenia radnych.

10. Informacje bieżące.

11. Zakończenie obrad.

 

3. Przekazanie informacji w sprawie Narodowego Spisu Powszechnego (15:08)

Pani Anna Szczepańska – dyspozytor powiatu głubczyckiego NSP 2021oraz Pani Małgorzata Kuźniak – pracownik ds. promocji NSP 2021, dyspozytor wojewódzki przedstawiły informacje dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego- prezentacja w załączeniu do protokołu.

 

4. Przyjęcie protokołu XXVII sesji Rady Miejskiej z dnia 28 stycznia 2021 roku. (15:28)

Protokół XXVII sesji Rady Miejskiej w Kietrzu przyjęty został jednogłośnie.

Wyniki imienne:

ZA(15): Małgorzata Król, Lech Duda, Beata Głogiewicz, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Małgorzata Bajer, Czesław Lach, Bartłomiej Górka, Agata Mormul, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

5. Informacje: (15:30)

5.1. Burmistrza Kietrza o swojej pracy w okresie międzysesyjnym, (15: 30) - w załączeniu do protokołu.

5.2. Przewodniczących stałych Komisji Rady o pracy tych komisji w okresie międzysesyjnym. (15:32):

1) Przewodniczący Komisji rewizyjnej radny Lesław Kuśnierz poinformował, że komisja przeprowadziła kontrolę z Zespole Szkół w Kietrzu w dniu 16.02.2021 r. Protokół będzie dostępny w terminie późniejszym.

2) Przewodnicząca Komisji ds. mieszkaniowych, rodziny i świadczeń socjalnych odbyła posiedzenie w dniu 15.02.2021 r.

3). Przewodniczący Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi radny Lech Duda przedstawił informację z posiedzenia komisji w dniu 23.02.2021 r.

 

6. Zapytania i interpelacje radnych. (15:35)

Lech Duda- na sesji styczniowej prosiłem o zestawienie wydatków na Kietrz, w takiej samej formie, jak na miejscowości wiejskie, które wcześniej otrzymałem. Jednak chyba nie do końca się zrozumieliśmy, bo zestawienie różniło się zadaniami. Dlatego chciałbym prosić Panią Burmistrz o wykaz inwestycji w naszej gminie na poszczególnych miejscowościach z kwotami za 2020 rok. Tylko inwestycje.

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach: (15:36)

7.1. w sprawie zmian budżetu Gminy Kietrz na rok 2021; (15:36)

Komentarza do projektu uchwały pkt. 7.1 i pkt. 7.2 udzieliła Skarbnik Gminy Beata Trzcińska. Pani Skarbnik poinformowała o korekcie w załączniku 1 nr do projektu uchwały.

 

Lech Duda- jest taki wydatek ponad 23 tyś zł dla Hydrokanu za oczystkę. Tam była dopłata za 2020 rok za oczyszczanie przystanków itd., z czego to wynika? My nie przewidzieliśmy takiej kwoty dla nich?

 

Skarbnik – zadanie było wykonane w 2020 roku, a fakturę zapłaciliśmy w tym roku. Nie przewidzieliśmy tego, że ta fakturka w tym roku będzie zapłacona i trzeba doplanować tę kwotę.   

 

Lech Duda- jest koniec lutego, a faktura jest za tamten rok, trochę chyba późno?

 

Skarbnik- faktura jest wcześniej, ale teraz wprowadzamy do budżetu, ponieważ podpisywaliśmy umowę w tym roku i w tamtym roku to zadanie było wykonywane jakby odrębnie, a w tym roku mamy sporządzoną umowę i kompleksowo całość zadania jest ujęta w umowie rocznej. Hydrokan będzie wykonywał całość zadania jedną umową, a w zeszłym roku przystanki nie były ujęte w kompleksowej oczystce i odrębnie płaciliśmy.

 

Damian Bosowski- pytanie odnośnie zwiększenia wydatków o kwotę 50 000 zł na remonty budynków znajdujących się w zasobie gminy. Co to są za budynki, które wymagają aż takich remontów? To jest to, o czy ja już wielokrotnie mówiłem, że należało się pozbyć jak najwięcej mieszkań, wywłaszczyć najemców i wtedy nie musielibyśmy zwiększać planu wydatków o takie kwoty. Z tego, co wiem, jeżeli chodzi o budynek przy ul. Długiej, to jest jedyny budynek w całości w zasobie komunalnym i miały być środki pozyskane z zewnątrz, z ministerstwa.

 

Skarbnik- w tej chwili nie dysponuję wykazem, jakie to są budynki, ale myślę, że jeśli Pan pozwoli to udzielimy odpowiedzi na piśmie.

 

Damian Bosowski- w tej chwili mamy podjąć decyzję i głosować nad zmianami w budżecie. Takie informacje powinny być udostępnione na sesji.

 

Skarbnik- no niestety, jakie budynki ja w tej chwili nie dysponuję taką informacją. Otrzymałam informacje od kierownika wydziału. Jest teraz po godzinach pracy i nie jestem w stanie takich informacji uzyskać.

 

Mirosław Skoczylas- czy dostaliśmy to dofinansowanie na rozbudowę żłobka?

 

Skarbnik- otrzymaliśmy pismo od Wojewody, że przyznane nam zostało dofinansowanie w kwocie 480 000zł.

 

Więcej uwag nie zgłoszono.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z proponowaną korektą i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(12): Agata Mormul, Małgorzata Król, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Zuzanna Rogowska, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Zofia Janusz, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW(1): Damian Bosowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2): Bartłomiej Górka, Lech Duda

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/320/2021

                                                                         

7.2. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej; (15:49)

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(12): Małgorzata Król, Agata Mormul, Czesław Lach, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Barbara Drzał, Stanisław Babiniec, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Zuzanna Rogowska

PRZECIW(1): Damian Bosowski

WSTRZYMUJĘ SIĘ(2):Bartłomiej Górka, Lech Duda

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/321/2021

7.3. w sprawie zmiany Uchwały nr XXII/271/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 19 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcie statutu samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; (15:50)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Burmistrz Kietrza.

Lech Duda-  w nazwie instytucji mam słowa: kultury i sportu. Na czym będzie polegała ta działalność odnośnie sportu i rekreacji? Jakie działania będą dotyczyły sportu?

 

Burmistrz- 3 września 2020 roku mieliśmy spotkanie, w którym brali udział zainteresowani radni, pracownicy Urzędu Miejskiego, a także pracownicy MGOK w Kietrzu i to spotkanie, w moim przekonaniu, dało nam zielone światło do pewnego rodzaju etapowości, jeśli chodzi o tworzenie tego centrum. W pierwszym etapie zdecydowaliśmy, aby to centrum było tworzone przez te instytucje, które stricte zajmują się kulturą. Drugi etap, który oszacowałyśmy z Panią kierownik Sokołowską tj. przekazanie majątku odbędzie się w kwietniu lub w maju ze wskazaniem na kwiecień. W tym drugim etapie włączymy do tego centrum Hydrosferę i Orlik. Te miejsca będą realizowały to, o czym Pan mówi, czyli te funkcje sportowo rekreacyjne. W uzupełnieniu chciałaby jeszcze dodać, że nie ma powodów do niepokoju, jeśli chodzi o realizowanie właśnie tej funkcji, bo my jesteśmy zobligowani do tego, aby ta funkcja pojawiła się w centrum na różne sposoby. Już sama nazwa, jak Pan wskazał nas do tego obliguje, ale także obliguje nas do tego treść § 5 uchwały, którą za chwilę Państwu zaproponuję w pkt. 7.4.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Bartłomiej Górka, Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Małgorzata Bajer, Barbara Drzał, Lech Duda, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Mirosław Skoczylas, Małgorzata Król, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/322/2021

 

7.4. w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/257/2020 Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; (15:56)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Burmistrz Kietrza. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Małgorzata Król, Czesław Lach, Barbara Drzał, Lech Duda, Damian Bosowski, Mirosław Skoczylas, Agata Mormul, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/323/2021

 

7.5. w sprawie wyposażenia w nieruchomości samorządową instytucję kultury- Centrum Kultury i Sportu w Kietrzu; (15:59)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Lech Duda, Małgorzata Bajer, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Stanisław Babiniec, Paweł Chruściel, Beata Głogiewicz, Damian PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/324/2021

7.6. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kietrz na 2021 rok, (16:04)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Burmistrz Kietrza. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Agata Mormul, Barbara Drzał, Czesław Lach, Małgorzata Bajer, Zofia Janusz, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/325/2021

 

7.7. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2461, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467; (16:06)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Paweł Chruściel, Zofia Janusz, Lesław Kuśnierz, Zuzanna Rogowska, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Czesław Lach, Stanisław Babiniec, Lech Duda, Mirosław Skoczylas, Beata Głogiewicz, Damian Bosowski

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/326/2021

 

7.8. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2464, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467; (16:10)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Damian Bosowski, Stanisław Babiniec, Agata Mormul, Barbara Drzał, Małgorzata Bajer, Małgorzata Król, Zofia Janusz, Lech Duda, Paweł Chruściel, Czesław Lach, Zuzanna Rogowska, Mirosław Skoczylas, Bartłomiej Górka, Lesław Kuśnierz, Beata Głogiewicz

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/327/2021

 

7.9. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Głowackiego, oznaczonej działką nr 2463, stanowiącej własność Gminy Kietrz wraz z udziałem w działce nr 2467; (16:11)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Damian Bosowski, Bartłomiej Górka, Małgorzata Król, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Lech Duda, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Czesław Lach, Lesław Kuśnierz, Mirosław Skoczylas

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/328/2021

7.10. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Zwycięstwa, oznaczonej działką nr 2462, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (16:12)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Zuzanna Rogowska, Lech Duda, Małgorzata Król, Damian Bosowski, Agata Mormul, Stanisław Babiniec, Bartłomiej Górka, Zofia Janusz, Czesław Lach, Beata Głogiewicz, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Lesław Kuśnierz, Paweł Chruściel, Małgorzata Bajer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/329/2021

 

7.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Kietrzu przy ulicy Słonecznej, oznaczonej działką nr 678/1, stanowiącej własność Gminy Kietrz; (16:13)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

 

 

Wyniki imienne:

ZA(15): Agata Mormul, Małgorzata Król, Bartłomiej Górka, Lech Duda, Czesław Lach, Paweł Chruściel, Stanisław Babiniec, Zuzanna Rogowska, Zofia Janusz, Barbara Drzał, Beata Głogiewicz, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer

PRZECIW(0):

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/330/2021

 

7.12. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych położonych w Kietrzu przy  ul. Głubczyckiej 17-19 stanowiących własność Gminy Kietrz; (16:14)

Komentarza do projektu uchwały udzieliła Pani Elżbieta Sokołowska. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały i w głosowaniu jawnym, imiennym uchwała została podjęta.

Wyniki imienne:

ZA(15): Beata Głogiewicz, Agata Mormul, Małgorzata Król, Paweł Chruściel, Lech Duda, Bartłomiej Górka, Stanisław Babiniec, Czesław Lach, Zofia Janusz, Zuzanna Rogowska, Barbara Drzał, Mirosław Skoczylas, Damian Bosowski, Lesław Kuśnierz, Małgorzata Bajer

PRZECIW(0:

WSTRZYMUJĘ SIĘ(0):

NIE GŁOSOWALI/NIEOBECNI(0):

UCHWAŁA NR XXVIII/331/2021

 

8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i dopytania (16:16)

Burmistrz- Pan radny Lech Duda prosił o zestawienie inwestycji i takie zestawienie zostanie sporządzone. Jeśli Pan Przewodniczący pozwoli to ja jeszcze chciałaby dwa zdania do Pana radnego Bosowskiego. Panie radny zwracam się do Pana z ogromną prośbą i do innych radnych, jeśli Państwo wiecie po przestudiowaniu materiałów, które Państwo otrzymujecie z dość dużym wyprzedzeniem, że będziecie chcieli nas pytać o sprawy szczegółowe, o jakieś dane, których nikt nie jest w stanie przedstawić „at hoc”, to bardzo proszę, żeby nam sygnalizować, że coś takiego będzie potrzebne i my się wtedy przygotujemy. Jakiś czas temu Pan radny Bosowski miał problem z podjęciem decyzji w uchwale dotyczącej aglomeracji, bo jak powiedział nie zna zakresu aglomeracji. Było nam trudno „at hoc” tłumaczyć, jaki obszar obejmuje aglomeracja, ale gdybyśmy mieli wcześniej zasygnalizowane, że Pan radny chciałby to wiedzieć szczegółowo, to przecież przygotowalibyśmy mapę, tylko trzeba nam powiedzieć o tym trochę wcześniej. Podobna sytuacja miała miejsce dzisiaj, kiedy została Pani Skarbnik zapytana szczegółowo, na co zostaną wydane te pieniądze tzw. remontowe. Pani Skarbnik na to pytanie nie jest w stanie odpowiedzieć, ja też nie jestem, ponieważ nikt z nas nie ma w głowie planu remontowego, który nam, co roku przedstawia Hydrokan. Taki dokument jest i trzeba do niego sięgnąć i spojrzeć, ale nie możemy tego zrobić jak nie jesteśmy przez Państwa wcześniej o tym poinformowani. Jeśli chodzi Panu radnemu Bosowskiemu o uzyskanie rzetelnej informacji, to proszę o taki gest wyprzedzający. Jeśli natomiast Panu radnemu chodzi o to, żeby tworzyć wrażenie jakiegoś braku wiedzy urzędników, to ja się na takie działanie nie godzę, bo brak odpowiedzi na niektóre pytania nie wynika z braku wiedzy, tylko wynika z tego, że odpowiednio wcześnie nie możemy przygotować materiałów szczegółowych. Zwłaszcza jest to teraz trudne, bo jak pracowaliśmy jeszcze w inny sposób, tak że byliśmy wszyscy na sali i mieliśmy przerwę 10-15 minutową to zawsze mogliśmy „uruchomić” kierowników referatów, którzy nam odpowiednie materiały dostarczyli. W tej sytuacji jest to niemożliwe. Raz jeszcze Państwa proszę, żeby w taki sposób podchodzić do sprawy.

Damian Bosowski- szanowna Pani Burmistrz z tego, co się orientuję to akurat na sesji dzisiejszej wszystkie uchwały, które zostały poddane pod obrady ich wnioskodawcą był Burmistrz Kietrza. Skoro Burmistrz Kietrza jest wnioskodawcą uchwały to, tak myślę, Burmistrz powinien znać i wiedzieć, co znajduje się w treści uchwały i rzetelnie odpowiedzieć na pytania radnych. Po drugie zgodzę się z Panią, że można w jakiś sposób poinformować o pytaniach i wątpliwościach, ażeby urzędnicy mogli być przygotowani na sesję szczególnie w tych czasach. Tu bierzemy pod uwagę ograniczenia różnego rodzaju spowodowane pandemią i to rozumie, ale Pani wybaczy czasami na bieżąco podczas studiowania dokumentów podczas obrad sesji nasuwają się różnego rodzaju pytania. Takie pytanie nasunęło mi się w dniu dzisiejszym. Pan radny Duda wyprzedził mnie, bo miałem zadać pytanie również odnośnie Hydrokanu i dopłaty do realizowanych zadań przez Hydrokan. Dostałem od Pani Skarbnik odpowiedz, że informacja udzielona zostanie na piśmie i takiej odpowiedzi oczekuję.

Burmistrz- Panie radny Bosowski to, co Pan powiedział z całym szacunkiem to jest demagogia, bo jeśli odpowiedzi maja być udzielane rzetelnie, a pytania są bardzo szczegółowe to naprawdę wydaje mi się, że jeśli się oczekuje rzetelnej odpowiedzi popartej cyframi, konkretami to naprawdę trzeba to zasygnalizować wcześniej. Raz jeszcze bardzo chciałam Państwa prosić o wcześniejszy sygnał.

 

9. Oświadczenia radnych. (16:24)

Brak.

 

10. Informacje bieżące. (16:24)

Zastępca Burmistrza- z ogólnych informacji chciałem Państwu podziękować za zaangażowanie dotyczące informacji odnośnie wymiany oświetlenia ulicznego. Na sesję marcową odpowiedni wydział przygotuje pismo i będę Państwa prosił o podjęcie uchwały zmieniającej budżet w taki sposób, żeby ustalić możliwość wykonania i zapłacenia audytu energetycznego oświetlenia ulicznego, bo bez tego nie ruszymy. Według zasięgniętej przeze mnie informacji może to być kwota od 20 000 do 30 000 zł netto, ale tylko na podstawie takiego audytu będziemy mogli zrobić kolejny krok, czyli ogłosić przetarg na realizację takiego zadania. Trwają rozmowy wewnętrzne na temat ustawy, która ma wejść w życie 1 kwietnia tego roku, a mianowicie ustawy o rozliczeniu ceny lokali lub budynków w cenie nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości. Zobowiążę mój wydział, żeby w takiej formie jak dot. oświetlenia przekazali Państwu taką informację. Ustawa ta daje możliwość sprzedaży nieruchomości, która jest możliwa pod zabudowę w trybie przetargowym, ale w taki sposób, że inwestor zobowiąże się do przekazania na własność lokali lub lokalu mieszkalnego w związku z tym, że nabył od nas nieruchomość. Powinno się to odbywać na zasadzie rozliczenia jednego za drugi. To daje trochę szerszą możliwość nie sprzedaż nieruchomości taka komercyjna, ponieważ w rezultacie takiej inwestycji gmina nabywa część lokali, które zostaną wybudowane przez prywatnego inwestora na własność i takie lokale zgodnie z ustawą powinny stanowić zasób mieszkaniowy gminy. Kolejny temat to majowy nabór na obiekty sportowe, które objęte są obszarem rewitalizacji i my na dzień dzisiejszy jesteśmy w trakcie i jest to chyba kwestia dwóch tygodni zaktualizujemy nasz program rewitalizacji pod kątem rozszerzenia zakresu mapy, części Kietrza, który jest objęty tą rewitalizacją o część krytej pływali i część orlika po lewej stronie. Zarówno orlik jak i kryta pływalnia ma przejść pod instytucję kultury, więc będziemy pisać i próbować uzyskać informację od instytucji dofinansowującej czy jeżeli wcześniej będziemy próbowali napisać jakiś projekt na kryta pływalnię czy na inną rzecz, która może wynikać z tego programu rewitalizacji i z naboru 10.2, to czy nie będzie to przeszkodą, jeżeli przekażemy te obiekty do instytucji kultury. Nabór 10.2,  jeżeli chodzi o rewitalizację możemy wyciągnąć 300 000 zł. Po naszej stronie jest, co najmniej 15% wkładu własnego i jeżeli kryta pływalnia miałaby być objęta takim wnioskiem to niestety w związku, że na krytą pływalnię wejście jest odpłatne to VAT jest niekwalifikowalny. Jeśli chodzi o ten program załapałby się tutaj też niewielki moduł skejt parkowy dla młodzieży czy dorosłych po lewej stronie na części trawiastej. Sportowa Polska to kolejny temat i tutaj termin jest bardzo krótki, bo nabór trwa do końca marca, ale myślę, że jeżeli Państwo dość szybko wypowiedzieliby się na ten temat to moglibyśmy spróbować jakiś grant uzyskać. Nie uzyskamy więcej niż 50% wartości inwestycji, a w zakres Sportowej Polski mogą wchodzić takie inwestycje, które polepszą walory użytkowe obiektów sportowych, również przyszkolnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że w miesiącu lutym br. odbywają się dyżury radnych i taka informacja została podana do informacji publicznej. Pan Przewodniczący poprosił Państwa radnych o deklaracje terminów dyżuru na marzec, a także przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych w terminie do 30 kwietnia.

 

11. Zakończenie obrad. (16:34)

Zakończono sesję o godzinie 16:34.

Protokołowała: Bogusława Paul

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu

Mirosław Skoczylas

 

DOCXSprawozdanie Burmistrza nr 2.docx
PDFXXVIII sesja Rady Miejskiej w KIetrzu - wykaz głosowań.pdf
PPTXNSP2021_prezentacja.pptx
 

Wersja XML