Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty UE

logotypy_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Budowa toru rowerowego typu Pumptrack”

mająca na celu: „ Poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD "Płaskowyż Dobrej Ziemi" poprzez wybudowanie nowej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w postaci toru rowerowego typu Pumptrack dla dzieci i młodzieży w Kietrzu przy ul. Kościuszki”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 88 792,00 zł, w tym ze środków EFRROW 56 498,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Data publikacji: 07-04-2021 

 

logotypy_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn.  „Wyposażenie biblioteki miejskiej w Kietrzu w nowoczesny sprzęt i urządzenia”.

mająca na celu: „ Uatrakcyjnienie oraz rozszerzenie oferty świadczonych przez bibliotekę miejską w Kietrzu usług z dziedziny kultury, sztuki i edukacji z równoczesną poprawą bezpieczeństwa poprzez  doposażenie w nowoczesny sprzęt i urządzenia”.

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 61 391,96 zł, w tym ze środków EFRROW 39 063,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

Data publikacji: 22-06-2020 

logotypy_prow.jpeg

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw ul. Głowackiego w Kietrzu”

mająca na celu: Poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wartość realizowanej operacji: 118 000,00 zł, w tym ze środków EFRROW 44 541,00 zł.

Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”.

 

1.png

Rowerem po szlaku atrakcji regionu

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0002155, 01.11.2019 -31.10.2020

Projekt koncentruje się na wspólnym rozwoju potencjału atrakcji kulturalnych i przyrodniczych w regionie hluczyńska i miasta Kietrz w odniesieniu do turystyki rowerowej i zrównoważonej turystyki. W ramach projektu zostaną wytworzone wspólne mapy rowerowe z wyznaczonym szlakiem/trasami koncentrującymi się na atrakcjach przyrodniczych i kulturowych, gmina Kietrz zrealizuje miejsca odpoczynku i tablice informacyjne w terenie oraz wspólnie zostanie zorganizowany rajd rowerowy

Projekt ma na celu:
- wparcie promocji i prezentacji wspólnego regionu poprzez lepsze wykorzystanie jego potencjału zasobów przyrodniczych i kulturowych w związku z turystyka rowerową;
- zwiększenie liczby odwiedzających w regionie poprzez stworzenie sprzyjających warunków do jazdy na rowerze poprzez mapy rowerowe ze szlakiem (okręgi) atrakcji przyrodniczych i kulturowych i wybudowaną infrastrukturą;
- zwiększenie wiedzy o ciekawostkach i atrakcjach wspólnego regionu wśród mieszkańców obu stron granicy poprzez nowo wydaną mapę rowerową z zaznaczonym szlakiem (okręgi) atrakcji przyrodniczych i kulturowych regionu i ich dystrybucję do urzędów gmin, miast i gmin, do centrów informacyjnych, obiektów noclegowych i restauracyjnych itp. oraz opublikowane na stronach internetowych tych instytucji oraz poprzez zrealizowany rajd rowerowy.

Partner projektu: Sdružení obcí Hlučínska

1.png

Aktywnie,razem, bez granic

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001971, 01.09.2019 - 31.08.2020

Projekt koncentruje się na organizacji wspólnych wydarzeń związanych ze sportem i aktywnymi zajęciami rekreacyjnymi, a tym samym promowaniu rozwoju wzajemnych transgranicznych spotkań i współpracy całego regionu. W ramach projektu zostaną zorganizowane 2 wspólne działania po stronie czeskiej i 1 duże działanie po stronie polskiej dla uczestników z różnych grup wiekowych. W każdym działaniu będą brali udział czescy i polscy uczestnicy.

Cel główny:
Rozwijanie długotrwałej współpracy dotyczącej sportu pomiędzy partnerami projektu Obcem Bolatice i Gminą Kietrz
Cele pośrednie:
- nawiązanie kontaktów oraz integracja uczestników projektu z obydwu stron granicy poprzez udział we wspólnych działaniach sportowych;
- nawiązanie kontaktów oraz kontynuacja współpracy pomiędzy szkołami z Bolatic i Kietrza;
- promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu wśród mieszkańców wspólnego regionu.

Partner projektu: Obec Bolatice

 

W POSZUKIWANIU MINIONEGO CZASU

1.png

Numer i czas trwania mikroprojektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001337, 01.01.2018 – 31.12.2018

Celem projektu:
 - wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  partnerami projektu w zakresie   działalności kultury i form spędzania wolnego czasu;  
- wspieranie intensywności współpracy transgranicznej między  obywatelami z obu stron granicy w dziedzinie kultury i rekreacji;
  - wzmacnianie wspólnej tożsamości regionalnej i tradycji w tym  obszarze, podnoszenie świadomości o   zabytkach kultury, przyrodniczych atrakcjach i życiu w regionie;
  - wsparcie i  promocja regionu w kierunku odwiedzających ten region oraz dążenie  do zachowania dziedzictwa kulturowego dla następnych pokoleń;
  - zwiększenie promocji i świadomości wspólnego obszaru dla turystów i  odwiedzających region, którzy przyjadą obejrzeć jedną z wystaw.
  
  Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
  - akcję zbierania historycznych fotografii przedstawiających życie,  tradycję i historię we wspólnym regionie;
  - organizowanie warsztatów fotograficznych dla mieszkańców wszystkich  partnerów, którzy w ramach warsztatów zdobędą nową wiedzę i umiejętności w  pracy z fotografią, zasady fotografowania i nawiążą wzajemną  współpracę;
  - uchwycenie współczesnych wydarzeń z życia w regionie dzięki  fotografiom uczestników warsztatów;
  - wystawy fotograficzne porównujące  życie w przeszłości i teraźniejszości, które  wzmocnią tożsamość regionalną obywateli odwiedzających jedną z wystaw;
  - stworzenie wspólnego kalendarza czesko-polskiego który będzie  zawierał zarówno zdjęcia historyczne, jak i  współczesne z obu stron granicy, czeskie i polskie imiona, święta, itp.;

Jak postępować z gatunkami inwazyjnymi roślin na Hluczyńsku i w polskich gminach

1.png

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000662

Realizacja: 01/2018 - 06/2019

Dotacja: 33 269,48 Euro

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Kietrz, Gmina Krzyżanowice, Gmina Pietrowice Wielkie

Projekt w swojej istocie zajmuje się rozwiązywaniem problemów w strefie wspólnego regionu transgranicznego związanych z dużym występowaniem inwazyjnych gatunków roślin, do których należą głównie barszcz Sosnowskiego i rdestowiec. Rośliny te niszczą nasz wyjątkowy ekosystem i wypierają pierwotne gatunki roślin.

Większość gatunków inwazyjnych nie ma większych wymogów na składniki odżywcze i znajdziemy je wszędzie - w centrum miasta, na obrzeżach dróg, w lasach i w ciekach wodnych, zasiedlają ziemie uprawne itd. Ich inwazji można zapobiec tylko w efekcie ukierunkowanej likwidacji mechanioczno - biologicznej, która musi być efektywna, cało powierzchniowa i konsekwentna.

 

Celem projektu jest:

- uzyskanie obrazu powierzchni z występowaniem roślin inwazyjnych, względnie uzyskanie bazy dokumentacyjnej dla potrzeb późniejszej cało powierzchniowej likwidacji tych roślin;

- wzrost świadomości przedstawicieli gmin i miast regionu, organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorców (rolników) z zakresu gatunków inwazyjnych, możliwościach ich likwidacji itp.

- wzrost świadomości mieszkańców regionu o skutkach i wpływie roślin inwazyjnych na przyrodę i zdrowie ludzi.

 

Efekty projektu zostaną osiągnięte za pośrednictwem:

- kompleksowego zmapowania powierzchni w regionie i utworzenie dostępnej elektronicznie bazy danych i mapy występowania roślin inwazyjnych;

- zorganizowanie pokazowej likwidacji inwazyjnych gatunków roślin;

- warsztatów ukierunkowanych na poznanie obowiązujących przepisów i przykładów praktyki na konkretnym terenie na Hluczyńsku i w Polsce;

- wycieczki dla poznania przykładów "dobrej praktyki" w inny region, gdzie już problem inwazyjnych gatunków roślin był rozwiązywany;

- ulotek z informacjami dla społeczeństwa i metodologią dla gmin i miast z obu stron granic regionu, które mieszkańcom dostarczą informacji o tych roślinach, sposobach postępowania z nimi, itp.

 

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 1. Managment projektu
 2. Mapowania terenów z występowaniem inwazyjnych gatunków roślin
 3. Stworzenie elektronicznej bazy występowania inwazyjnych gatunków roślin
 4. Przykładowa likwidacja inwazyjnych gatunków roślin
 5. Warsztaty o tematyce przepisów prawnych i metodologii likwidacji inwazyjnych gatunków roślin
 6. Wycieczki w celu poznania przykładów dobrej praktyki
 7. Strona internetowa zawierająca informacje dotyczące projektu i inwazyjnych gatunków roślin
 8. Staż zawodowy
 9. Opracowanie materiałów informacyjnych i metodologicznych
 10. Promocja projektu

Grupę docelową projektu stanowią:

- gminy i miasta, organizacje pożytku publicznego i przedsiębiorcy (rolnicy) z obu stron regionu, którzy w ramach projektu uzyskają kompleksowy obraz występowania inwazyjnych gatunków roślin i poznają metodologię postępowania w przypadku likwidacji itp.

- mieszkańcy regionu, wśród których nastąpi wzrost świadomości z obszaru roślin inwazyjnych i skutków ich występowania za pośrednictwem ulotki informacyjnej, warsztatów, itp.

Szczegółowe informacje, w tym elektroniczna baza danych występowania roślin inwazyjnych  http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu/pl/?

 

Prezentujemy Hluczyńsko i polskie gminy

1.png

Projekt koncentruje się na wspólnej promocji regionu Hlučín i polskich partnerów - gmin Kietrz i Krzanowice. W ramach projektu zostaną wytworzone materiały promocyjne, ich prezentacje odbędą się na wybranych imprezach kulturalnych. Zorganizowany zostanie konkurs letni skierowany na poznawanie wspólnego regionu.

Cele projektu:
-  promocja i prezentacja wspólnego regionu poprzez wykorzystanie potencjału zasobów naturalnych i kulturowych;
- zwiększenie odwiedzalności regionu i wsparcie ruchu turystycznego;
- poszerzenie wiedzy o ciekawostkach i atrakcjach regionu wspólnego dla mieszkańców obu stron granicy
- poprawa świadomości mieszkańców związanego ze sobą historycznie regionu Hlučín i sąsiednich polskich gmin Górnego Śląska.

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez:
- tworzenie drukowanych i elektronicznych materiałów promocyjnych;
- dystrybucję materiałów promocyjnych do gmin, miast i gmin, ośrodków informacji, obiektów noclegowych i restauracyjnych itd. oraz publikację na stronach internetowych tych instytucji.
- prezentacje na wybranych imprezach kulturalnych w regionie przy wykorzystaniu powstałych w ramach projektu materiałów promocyjnych;
- realizację konkursu w celu poznania wspólnego regionu.

Realizacja: 01.11.2018 - 31.10.2019

Partnerzy: Sdružení obcí Hlučínska, Gmina Krzanowice, 

 

INNOWACYJNA JAKOŚCI OBSŁUGI INWESTORÓW, ROZBUDOWA USŁUG EPODATNIK DLA ROZWOJU ELEKTRONICZNYCH KOMPETENCJI REALIZACJI PROCESÓW OBSŁUGI INTERESANTÓW W CELU STWORZENIA NOWOCZESNEJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Realizujemy projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjna jakości obsługi inwestorów, rozbudowa usług ePodatnik dla rozwoju elektronicznych kompetencji realizacji procesów obsługi interesantów w celu stworzenia nowoczesnej elektronicznej administracji publicznej”
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i jakości zarządzania procesami administracyjnymi w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami, poprzez wdrożenie systemów informatycznych umożliwiających elektronizację obsługi procesów w tych obszarach w 10 jednostkach JST oraz podniesienie kompetencji 139 pracowników JST w zakresie tych dwóch obszarów oraz kompetencji ogólnych w zakresie jakości, efektywności, usług elektronicznych, służących realizacji zadań w tych dwóch obszarach.
W Efekcie realizacji projektu zostanie wdrożone w 10 JST nowoczesne oprogramowanie informatyczne w zakresie dwóch obszarów dziedzinowych – podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami. Zostaną także zwiększone kompetencje 139 pracowników tych JST.
Wartość całkowita projektu to 1 989 193,45 zł, z czego dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich) stanowi 1 676 492,24 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

1473_logo_FE_Wiedza.jpeg 1474_EU_EFS_rgb-2.jpeg

 

STRAŻACY W AKCJI
1.png

Cele projektu: m.in. transgraniczna integracja społeczności lokalnych skupionych wokół ochotniczych straży pożarnych gminy Kietrz i sąsiednich gmin czeskich
 
Grupa docelowa: społeczności skupione wokół ochotniczych straży pożarnych.
 
Okres realizacji projektu: marzec – październik 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
-27.05.2017 r., Ściborzyce Wielkie – zawody strażackie polsko-czeskich drużyn mieszanych w Ściborzycach Wielkich wraz z podsumowaniemo spotkaniem integracyjnym
- 06.08.201

 

ROZWIJANIE WSPÓŁPRACY MIASTA BILOVEC I GMINY KIETRZ Z OKAZJI JUBILEUSZU POWSTANIA JEDNOSTEK OSP

1.png

Cele projektu: m.in. rozwój i pogłębienie współpracy miedzy miastami partnerskimi Kietrz i Bilovec oraz pomiędzy jednostkami OSP poprzez realizację czterech działań projektowych z okazji rocznicy 150-lecia założenia OSP Bilovec i 130-lecia założenia OSP Kietrz, udokumentowanie historii jednostek OSP, wspólne techniczne przygotowanie członków jednostek OSP wraz z wymianą praktycznych doświadczeń w różnych obszarach działań interwencyjnych.
 
Grupa docelowa: społeczność strażacka, społeczeństwo we wszystkich grupach wiekowych, przedstawiciele samorządów
 
Okres realizacji projektu: luty – grudzień 2017 r.
 
Harmonogram wybranych działań projektu:
- 07.05.2017 r., Dzierżysław - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 08.07.2017 r. Bilovec – Brama Morawska 2017
- 23.09.2017 r., Bilovec - wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia młodych strażaków
- 30.09.2017 r., Dzierzysław - szkolenie jednostek OSP
- 07.10.2017 r., Bilovec - szkolenie jednostek OSP

 

OGRANICZENIE ANTROPOPRESJI NA RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ, DZIEDZICTWO KULTUROWE I HISTORYCZNE – ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARU GÓR OPAWSKICH I BRAMY MORAWSKIEJ.

1153_RPO_OPO_EFRR.jpeg

Projekt realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie
Nr RPOP.05.03.02-16-0004/16-00 z dnia 30.11.2016r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020
w ramach Osi priorytetowej V- Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałania 5.3.2 – Dziedzictwo kulturowe
i kultura na obszarach przygranicznych.
 
 
2. OKRES REALIZACJI PROJEKTU
16.03.2015 – 30.11.2019
 
3. WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 21 642 099,76 zł
Wartość wydatków kwalifikowanych: 21 426 705,71 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 18 212 699,83 zł
 
4. OPIS PROJEKTU
Projekt realizowany w partnerstwie: Lider – Gmina Prudnik i 5 partnerów: Gmina Branice, Gmina Głubczyce, Gmina Głuchołazy, Gmina Kietrz i Powiat Głubczycki.
Rozwój oferty kulturowej regionu (w tym jego obszarów przygranicznych) jest jednym z celów RPO WO 2014-2020 koniecznych do osiągnięcia, dla skutecznego wzrostu potencjałów woj. opolskiego. Wśród mocnych stron woj. opolskiego wymieniane są zarówno walory przyrodniczo-krajobrazowe, jak
i dziedzictwo kulturowe, którym towarzyszyć powinna wysoka aktywność mieszkańców regionu korzystających z tychże walorów oraz dziedzictwa kulturowego i skoordynowanym działaniom
6 partnerów zlokalizowanych na terenie wszystkich trzech przygranicznych powiatów województwa dedykowany jest niniejszy projekt. Unikatowe połączenie przyrody otaczającej liczne obiekty dziedzictwa kulturowego na terenie 5 gmin sprawiają, iż działania planowane przez 6 partnerów na rzecz wspomnianych zasobów mają charakter zintegrowanego podejścia. Zapewni to możliwość zrównoważonego rozwoju obszaru, przy uwzględnieniu specyficznego charakteru terytorium, co przełoży się zarówno na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. W wyniku realizacji projektu powstaną produkty w postaci: 6 obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (w Prudniku: Park Miejski, Park „Małpi Gaj”, sanitariaty na Koziej Górze, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach, ciąg pieszo-jezdny: Aleja Lipowa i ul. Żeromskiego w Głubczycach) 4 zabytków nieruchomych objętych wsparciem (Park Miejski
w Prudniku, Park Zdrojowy w Głuchołazach, Rynek w Kietrzu, Dom Kultury w Branicach) 4 zabytków ruchomych objętych wsparciem (zespół kapliczek drogi krzyżowej w Głuchołazach, dwie fontanny
w Głubczycach, zabytkowa Kolumna Maryjna w Kietrzu) 4 wspartych obiektów dziedzictwa kulturowego (w Prudniku: Park Miejski, w Głuchołazach Park Zdrojowy oraz zespół kapliczek drogi krzyżowej, Dom Kultury w Branicach) 1 instytucji kultury objętej wsparciem (Dom Kultury w Branicach) oraz 1 obiektu zasobu kultury objętego wsparciem (Dom Kultury w Branicach). Zakres rzeczowy projektu realizowany przez poszczególnych partnerów obejmuje:
Gmina Prudnik: budowa ścieżki pieszo – rowerowej wzdłuż ulicy Poniatowskiego, rewaloryzacja parku „Małpi Gaj”, zagospodarowanie terenu „Kozia Góra”, rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego;  
Gmina Branice: Rewaloryzacja miejsc kultury – Dom Kultury z zagospodarowaniem terenu, budowa wiat przystankowych dla rowerzystów w miejscowościach: Włodzienin, Boboluszki, Branice, zagospodarowanie terenu Parku wraz z infrastrukturą techniczną i małą architekturą;
Gmina Głubczyce: Rewaloryzacja Parku Miejskiego
Gmina Głuchołazy: zakup nieruchomości – tereny parku zdrojowego, rewitalizacja dawnego obszaru uzdrowiskowego, remont konserwatorski kapliczek Drogi Krzyżowej na zboczy Góry Parkowej
Gmina Kietrz: Rewaloryzacja rynku
Powiat Głubczycki: Wykonanie ciągu pieszo – jezdnego ul. Żeromskiego – Aleja Lipowa (Pomnik przyrody).
 
CEL REALIZACJI PROJEKTU
Południowa część regionu jest obszarem o cennych przyrodniczo i kulturowo zasobach, gdzie obok Parku Krajobrazowego Gór Opawskich oraz sąsiadującej z nią Bramą Morawską rezerwatów przyrody
i parków miejskich funkcjonują liczne obiekty historyczne, dziedzictwa kulturowego – tereny
z potencjałem przyrodniczym, turystycznym, o bogatej historii. Problemem obszaru, na którym realizowany będzie niniejszy projekt (realizowany przez 6-ciu partnerów na obszarze 5-ciu gmin zlokalizowanych w każdym z przygranicznych powiatów) jest utrudniona dostępność – obarczona barierami architektonicznymi, technicznymi - do obiektów dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonych z chronioną przyrodą, które wymagają z kolei podjęcia prac adaptacyjnych, remontowych. Istniejący stan powoduje, iż poziom wskaźników określających uczestnictwo mieszkańców
w rozwoju kultury regionu utrzymuje się na zauważalnie niższym pułapie niż przeciętnie w Polsce. Zdiagnozowane powyżej problemy powodują, iż celem niniejszego projektu jest zwiększenie dostępności zasobów kulturowych 6-ciu partnerów projektu poprzez zintegrowane podejście do zrównoważonego rozwoju obszaru projektu, które uwzględniając specyfikę terytorium projektu przełoży się na wzrost gospodarczy, jak i realizację wymaganych działań na rzecz ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego unikalnie połączonego z chronioną przyrodą.

Wersja XML