Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Protokół Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi

         Kietrz, dn. 08.03.2021 r.

 

PROTOKÓŁ

Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi

 

 

W dniu 23.02.2021 r. odbyło się spotkanie komisji, którego tematem było:

  1. Ustalenie priorytetów wykonania zadań po przeglądzie wykonanym przez komisje powołaną przez Burmistrza Kietrza na terenie 4 sołectw w Gminie Kietrz.
  2. Ocena realizacji wniosków i zaleceń zawartych w protokole komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi z dnia 12.07.2020 r.
  3. Sprawy bieżące.

 

W posiedzeniu komisja uczestniczyła w pełnym składzie:

- Lech Duda,

- Małgorzata Bajer,

- Barbara Drzał,

- Czesław Lach,

- Zofia Janusz.

 

 W posiedzeniu uczestniczyli również:

- Burmistrz Kietrza Pani Dorota Przysiężna – Bator,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Kietrzu - Mirosław Skoczylas,

- Kierownicy referatów i pracownicy merytoryczni: Ireneusz Kaczmar, Kamil Bednarz, Andrzej Ciura.

 

Ad.1.

Ireneusz Kaczmar- przeprowadziliśmy przegląd czterech miejscowości. Po każdym z przeglądów była sporządzona notatka służbowa na podstawie, której dzieliliśmy się dalszym postępowanie w zależności od zakresu referatu, który się danymi sprawami zajmował. Jeśli dotyczyło to spraw drogownictwa to tym zajmował się referat drogownictwa i przekazywał dalej sprawę do Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy do starostwa lub też w swoim zakresie. A jeżeli dotyczyło to jakichkolwiek niedociągnięć z zadaniami związanymi z drzewami, rzekami i rowami melioracyjnymi to nasz referat zajmował się tym tematem. Tak jak ustaliliśmy z Panią Burmistrz zbiorcze pisma wyszły dopiero w momencie zakończenia przeglądu czterech miejscowości. Wyszło pismo do Wód Polskich, gdzie Wody Polskie wczoraj udzieliły nam odpowiedzi, że wszystkie cieki, które żeśmy wymienili w piśmie będą uwzględnione w przetargu, który został ogłoszony z terminem składania ofert do 9 lutego, także jest to na etapie analizowania ofert.

Zawnioskowaliśmy o konserwację rzeki w Ściborzycach Wielkich od mostu w stronę Czech w górę rzeki oraz konieczność usunięcia zatorów na całej długości rzeki Krzanówka, Rozumice- konserwacja rzeki Potok Rozumicki w terenie zabudowanym polegająca na oczyszczeniu z namułu koryta rzeki, oczyszczeniu umocnień bruku brzegów, usunięciu licznych dzikorosnących drzew niszczących umocnienie skarp oraz rosnących w dnie koryta rzeki, które utrudniają przepływ wód. W miejscowości Kozłówka rzeka Troja w terenie zabudowanym wymaga pilnej konserwacji, odmulanie dna, oraz konieczność koszenia porostu miękkiego i twardego. W miejscowości Pilszcz koryto rzeki Ostra wymaga bardzo pilnej konserwacji polegającej na czyszczenia z namułu koryta rzeki, usunięcia drzew niszczących brzegi, rosnących w dnie, które znacząco utrudniają przepływ wód. Takie pismo poszło właśnie do Wód Polskich. Jak rozstrzygną przetarg to sądzę, że będą nas informować. Do Wód Polskich pismo wysłane było 18 stycznia 2021 roku.

 

Kamil Bednarz - z ramienia mojego referatu do komisji wyznaczony jest Pan Andrzej Ciura i on uczestniczył w tych komisjach, ale wiem, że już od nas też pisma zostały wysłane do Starostwa.

 

Dorota Przysiężna - Bator- nie do końca tak jest. Ja dostałam takie zbiorcze zestawienie dróg, które komisja uznała, że są to drogi, o które należy do Starostwa wnioskować. Ale też pomyślałam, dlatego też Pana Przewodniczącego poprosiłam, żeby się spotkać, bo myślałam, że powinniście Państwo na to jeszcze „rzucić okiem”. Gdyby się okazało, że macie jakieś jeszcze swoje typy, że powinniśmy jeszcze coś dopisać, to jeszcze to dopiszemy i wtedy to pójdzie do Starostwa. Komisja patrzyła na te miejscowości przede wszystkim pod względem problemów z zalewaniem, ale drogi powiatowe generują jeszcze inne problemy. Proszę Pana kierownika o przyniesienie projektu pisma do Starostwa.

 

Pan Kamil Bednarz odczytał pisma skierowane do Starostwa Powiatowego w Głubczycach po przeglądzie części sołectw- pisma w załączeniu do protokołu.

Na etapie przygotowania jest ostatnie pismo do Starostwa, którego projekt został przedstawiony Pani Burmistrz.

 

Mirosław Skoczylas- wiem, że od dawien dawna mieszkańcy Rozumic prosili o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w Głubczycach o budowę chodnika przy przedszkolu. Może warto wspomnieć o tym w kolejnym piśmie do Starostwa.

 

Burmistrz- proponuję, aby w piśmie, które ma dotyczyć głównie miejscowości Pilszcz dopisać tą prośbę. Proszę Pana kierownika o wpisanie chodnika w Rozumicach do pisma.

 

Lech Duda- mam pytanie do Pana kierownika Kaczmara. Była komisja w Rozumicach, w Ściborzycach, w Pilszczu. Z czego to wynikało, że żeście zrobili Kozłówki, a nie np. Ludmierzyce? Czy był jakiś schemat?

 

Ireneusz Kaczmar- schematu żadnego nie było.

 

Lech Duda- w Ludmierzycach wiem od Pani sołtys, że jest problem, że ciągle podchodzi u Pani sołtys woda do piwnicy i konieczne było skierowanie pisma do Wód Polskich, żeby zajęli się tym problemem. Podobno problem jest Panu znany.

 

Ireneusz Kaczmar- nie mam wiedzy, że coś się dzieje u Pani sołtys, nie ma żadnego rowu u Pani sołtys. Podejrzewam, że chodzi o byłą Panią sołtys i tam z rzeki cofa. Działaliśmy na tyle na ile pozwalała nam sytuacja, a sytuacja wiemy, jaka była ciężka. Zrobiliśmy to, co byliśmy w stanie zrobić. 

 

Lech Duda- czyli Pan kierownik zna sytuacje w Ludmierzycach?

 

Ireneusz Kaczmar- znam, pracuję dosyć długo i wiem, że tam może być sytuacja związana z byłą Panią sołtys. Rzeka w Ludmierzycach ma bardzo mały spadek, zarasta trawą i ten przepływ jest utrudniony. To jest od wielu lat i problem nie jest nowy. Teraz przy Wodach Polskich nie zawsze mamy wpływ na to, co jest zrobione. Nie było jednak ostatnimi czasy sygnałów, że coś się tam dzieje. Wiemy, że bardzo duże problemy są w Lubotyniu, w Dzierżysławiu, ale trudno w tej chwili dywagować, kto jest ważniejszy. Skąd mamy sygnały tam piszemy i prowadzimy kontrole. W czerwcu czy lipcu zeszłego roku pisaliśmy do Wód Polskich o konserwację wszystkich rzek na terenie Gminy Kietrz, tak jak corocznie. Po kontrolach ponawiamy pisma.

 

Burmistrz- ja sobie też przypominam, kiedy z Panem kierownikiem ustalaliśmy te sołectwa, w których będą kontrole. Ustaliliśmy wtedy, że będziemy to robić przez 3 lata, po 4 sołectwa każdego roku i ustalaliśmy, które sołectwa pójdą na pierwszy ogień. Ustalając kolejność wzięliśmy pod uwagę problem występowania zalewania. To był ten klucz. Być może nie są to miejsca terytorialnie bliskie, ale faktycznie tak występował problem zalewania.

 

Lech Duda- czy jest ustalona kolejność weryfikacji sołectw na ten rok?

 

Burmistrz- nie, ale może ustalimy ją teraz.

 

Pan Andrzej Ciura przedstawił projekt pisma do Starostwa Powiatowego w Głubczycach po kontroli spływu wód opadowych w miejscowości Pilszcz. Pani Burmistrz poprosiła o ujęcie w piśmie prośby o wykonanie chodnika w Rozumicach i poprosiła Państwa radnych o dalsze sugestie, co do treści pisma.

 

Mirosław Skoczylas- może warto dopisać w piśmie prośbę o remont kapitalny nawierzchni drogi powiatowej w Pilszczu. Co prawda pismo już maja od nas. Jeśli mówimy o chodniku to warto wspomnieć o nawierzchni tej drogi.

 

Lech Duda- proszę o dopisaniu do pisma właśnie tego remontu drogi powiatowej, o której mówi Pan radny Skoczylas.

 

Małgorzata Bajer- jak Pan Kamil czytał pismo o oczyszczeniu rowów i czytał Pan o nawierzchni drogi do posesji nr 202, to czy Oni odpowiedzieli na to?

 

Kamil Bednarz – nie.

Małgorzata Bajer- to może warto to dopisać, żeby tą nawierzchnię sprawdzili tam, poprawili.

 

Lech Duda- mam jeszcze pytanie do Pana kierownika Bednarza. Pokazywałem Pani Burmistrz zdjęcia zrobione na ul. Krasickiego 44. Zadanie takie było już kiedyś zlecone dla Hydrokanu (czyszczenie rowu po prawej stronie), ale po lewej stronie jest bardzo blisko płot. Zadanie zostało wstrzymane, bo miał być geodeta i sprawdzić to i faktycznie wyszło, że ten mur stoi w tym miejscu, gdzie powinien. Propozycja moja była taka, żeby ten rów z drugiej strony odtworzyć i tą drogę skierować albo na jedną albo na druga stronę, bo wtedy będzie to miało jakiś sens.  Czy to będzie uwzględnione przez wasz referat i czy po tej komisji były jakieś wnioski w tym temacie?

 

Andrzej Ciura- musimy ustalić czy to zadanie jest w budżecie, bo jak zadanie będzie w budżecie to tak, bo moim zadaniem to zadanie może pochłonąć duże pieniądze. Jeśli chodzi o przebudowę rowu po jednej i po drugiej stronie i rozmawialiśmy tam też o nawierzchni to w takiej formie ten łapacz, który tam jest on nie ma szans żeby wyłapać wody opadowe, jak jest ulewa. Tu jest potrzebne kompleksowe działanie.

 

Lech Duda- tam były pieniądze przeznaczone na oczyszczenie tego rowu po jednej stronie i odtworzenie tej drogi. Chodziło teraz o kwestie odtworzenia tego rowu po drugiej stronie przy płocie betonowym i dlatego Prezes Hydrokanu powiedział, że nie będą tego robić, bo staram się o drugą stronę i to wtedy ma sens, jeśli będą zrobione dwie strony. To było zadanie jeszcze z tamtego roku zlecone Hydrokanowi.

 

Kamil Bednarz- to było w zadaniu kanalizacji deszczowej przy posesji pana Cz. Było jeszcze zawarte czyszczenie rowu przy drodze, o której właśnie tutaj rozmawiamy. Potem Hydrokan wykonywał odtworzenie rowu i nawierzchni na ul. Krasickiego i na ul. Krasickiego czyścili studzienki i tam jedna studnia była zapadnięta, więc jest nowy właz i nowe kręgi. Hydrokan już nie doliczał kosztów wstawienia tej nowej studzienki, ale zrezygnowaliśmy z odtworzenia tego rowu po drugie stronie. To była kwota rzędu 2000 zł i te kwoty się zrekompensowały.

 

Lech Duda- a co planujecie zrobić z pieniędzmi na rowy w tym roku?

 

Kamil Bednarz- w budżecie mamy 20 000 zł na zadanie doty. udrożnienia rowów, studzienek, przepustów itp.. W tym tygodniu będzie przebudowywany odcinek kanalizacji deszczowej w Rozumicach na wjeździe od Ściborzyc Wlk.. To jest awaria tego odcinka, woda zalega na drodze powiatowej. To zadanie może pochłonąć ok. 7 000 zł.

 

Komisja wyznaczyła kolejne 4 sołectwa do kontroli w 2021 roku: Nowa Cerekwia, Dzierżysław, Lubotyń i Chróścielów. Jako sprawę bieżącą należy potraktować wizję w miejscowości Ludmierzyce.

 

Ad.2

Burmistrz- jeśli chodzi o drogi samorządowe to powiem, co zostało zrealizowane: Pilszcz ul. Krasickiego otrzymaliśmy promesę dofinansowania FDS. Mamy informację, że znaleźliśmy się na liście wojewody i czekamy na decyzję i informację zwrotną. Dzierżysław ul. Mickiewicza pójdzie do FDS-u w tym roku. Ściborzyce Wielkie - tu mamy informację z PROW-u, że znajdujemy się na 11 miejscu, lista opiewa na 38 zadań. Jeśli chodzi o drogi transportu rolnego to droga Lubotyń w kierunku Kozłówki to tu nie pozyskaliśmy dofinansowanie, Chróścielów droga do Gniewkowic też się nic nie wydarzyło, Dzierżysław droga od Kościuszki w kierunku piaskowni jest zrobiona. Co do rowów to rów na ul. Mickiewicza w Dzierżysławiu został zrobiony, Nowa Cerekwia- Młynówka jest częściowo zrobione.

Jeśli chodzi o realizację wniosków dotyczących MGOK w Kietrzu Pani Burmistrz odczytała informację od Dyrektora MGOK- informacja w załączeniu do protokołu.

Zadania dotyczące referatu gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa:

- NOWA CEREKWIA: WYSTOSOWAĆ PISMO DO WŁAŚCICIELA POSESJI NA UL. MŁYŃSKIEJ O PRZYWRÓCENIE DROŻNOŚCI ROWKU ŚCIEKOWEGO- zadanie wykonane.

- ROGŻANY: WYKONANIE  CZĘŚCIOWYCH NAPRAW  NA UL.GŁÓWNEJ- niewykonane.

- CHRUŚCIELÓW: POCZYNIĆ STARANIA O JAK NAJSZYBSZE ZABEZPIECZENIA MOSTKU POPRZEZ ZAŁOŻENIE BARIERKI I ZABEZPIECZENIE PODSYPU- zadanie wykonane.

- NASIEDLE: PRZY UL.GŁÓWNEJ ZABEZPIECZYĆ SKARPĘ PRZED OSUWANIEM SIĘ ORAZ PRZYCIĄĆ DRZEWA, NALEŻY OGRODZIĆ TEREN, ABY UNIKNĄĆ WYPADKÓW- zabezpieczenie skarpy zostało wykonane i dodatkowo barierka została zamocowana.

- PILSZCZ: ZALECA SIĘ ZOBOWIĄZAĆ REFERAT DO KONTROLI DROGI TRANSPORTU ROLNEGO PILSZCZ-OLDRISZÓW, NALEŻY JAK NAJSZYBCIEJ PODJĄĆ DZIAŁANIA UDROŻNIENIA ROWÓW PRZY UL. KRASICKIEGO ORAZ POCZYNIENIE STARAŃ OCZYSZCZENIA TZW. ŁAPACZA. NALEŻY ODTWOŻYĆ CIEK NA ŁĄCZNIKU POMIĘDZY UL. KRASICKIEGO – W. POLSKIEGO, (KTÓRY BYŁ UŁOŻONY Z BETONOWYCH ELEMENTÓW, A KTÓRE TERAZ ZOSTAŁY ZSUNIĘTE PRZEZ INTENSYWNE OPADY DO RZEKI OSTRA) –udrożnienia rowu -inne zadanie wykonane zamiennie. Łapacze nie były czyszczone.

 

Zadania dotyczące referatu ochrony środowiska, rolnictwa i melioracji:

- PILSZCZ: NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ Z PISMEM DO WÓD POLSKICH O OCZYSZCZENIE I WYKOSZENIE RZEKI OSTRA. NA DZIEŃ DZISIEJSZY RZEKA JEST BARDZO ZANIEDBANA, A Z RACJI TEGO, ŻE OSTATNIO MAMY INTENSYWNE OPADY DESZCZU RZEKA JEST CORAZ MNIEJ DROŻNA I GROZI WYLANIEM- wykonane.

ZWAŻYWSZY NA ZAISTNIAŁE OSTATNIO OKOLICZNOŚCI CZĘSTEGO ZALEWANIA I PODTAPIANIA, ZE WZGLĘDU NA INTENSYWNOŚĆ OPADÓW DESZCZU KOMISJA ZWRACA SIĘ DO RADY I PRZWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU O POCZYNIENIE STARAŃ I ZABEZPIECZENIE W PRZYSZŁOROCZNYM BUDŻECIE ODPOWIEDNIEJ KWOTY PIENIĘDZY, NA ODTWORZENIE GRANIC W MIEJSCACH, GDZIE ZOSTAŁY ZAORANE ROWY WZDŁUŻ DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO ORAZ O WJAŚNIENIE ZAORANYCH DRÓG TRANSPORTU ROLNEGO PRZEZ ODPOWIEDNI REFERAT – na to zadanie jest 20 000 zł w budżecie gminy.

KOMISJA PROPONUJE, ABY ODPOWIEDNI REFERAT WYSTOSOWAŁ PISMO O TREŚCI INFORMUJĄCEJ ROLNIKÓW, ŻE BĘDĄ PODJĘTE DZAŁANIA ODNOŚNIE PRZYWRÓCENIA GRANIC, KTÓRE ZOSTAŁY NARUSZONE I O EWENTUALNYCH KONSEKWENCJACH ZAORYWANIA DRÓG PRZEZ ROLNIKÓW – zostanie wysłane w najbliższym czasie.

 

Burmistrz- w budżecie nie zabezpieczono większych pieniędzy na odtworzenie granic niż te, które się zabezpiecza standardowo. O zabezpieczenie większej ilości pieniędzy nie wnioskował ani Burmistrz, ani też Rada. Rzeczywiście nie było między nami takiej dyskusji na etapie planowania budżetu. Rzecz jest naprawdę ważna. Ja też niejednokrotnie uczestniczyłam w takich oględzinach, gdzie widziałam jak drogą płyną strumienie wody, bo rowów nie ma, są zaorane z obu stron. Referat mógłby zawnioskować do Pani skarbnik o dodatkowe pieniądze tylko musielibyśmy ustalić jakiś plan działania. Musimy jednak określić jak to robimy i jaką kwotę ustalamy.

Lech Duda- najlepiej byłoby to robić sołectwami. Pani Burmistrz Pani mówi, że nikt nie wnioskował o zwiększenie tej kwoty na odtworzenie granic, a ja wnioskowałem do budżetu osobiście, jako radny o zabezpieczenie kwoty na ten cel. Myślę, że referat nieruchomości powinien wystosować pisma do sołectw, że będzie takie coś przeprowadzane i może ktoś będzie się poczuwał do odpowiedzialności i sam odtworzy granice przy polu. Może możemy jeszcze wygenerować jakąś kwotę w budżecie.

Burmistrz- to może ustalmy kolejność. Najpierw występujemy z pismem, które pokazuje możliwość polubownego załatwienia sprawy. Pismo będzie skierowane na ręce sołtysów i rad sołeckich. Ale potem kontrolujemy jednak i odtwarzamy. Czy odtwarzamy punktowo na zasadzie zgłoszenia, czy odtwarzamy sołectwami?

Zofia Janusz- należy wspomnieć, że jesteśmy gminą wiejską i pomimo że jest miast, to to miasto na około ma również drogi transportu rolnego. Mamy ogromnego sąsiada Kombinat rolny, który zawłaszczył sobie tych dróg najwięcej. Chciałabym, żebyście Państwo też pomyśleli o drogach transportu na terenie miejskim.

Burmistrz- Pani Zosiu ja rozumiem, że jeśli chodzi o Kombinat to widzi Pani taki kierunek działania, że nie chodzi o to, żeby każdą z tych dróg odtworzyć, bo one nie są konieczne tylko żeby zaproponować kupno skoro użytkują nasz teren.

Zofia Janusz- dokładnie tak.  

Lech Duda- zawiadamiamy rolników i Kombinat.

Burmistrz- my nad kształtem pisma pomyślimy.

Zofia Janusz- wiem, że któraś gmina na Opolszczyźnie korzystała z programu do scalania tych dróg i dobrze byłoby się zorientować w temacie, bo środki pozyskane były duże.

Burmistrz- w woj. opolskim takich naborów chyba nie było.

Ireneusz Kaczmar- był taki nabór, ale wiedzę w tym temacie ma Pani Sokołowska. Wymagane są zgody rolników w odpowiedniej ilości, a nasi rolnicy nie byli zainteresowani. Podejrzewam, że to jest co roku. 

Burmistrz- chciałam Państwu kierownikom i Panu Andrzejowi podziękować. Ja wiem, że z tych wytycznych Komisji można było zrobić więcej, ale uważam, że dość dużo tych elementów zostało wykonanych. Dziękuję za to, dziękuję za sprawozdawczość. To, co zostało do zrobienia, a będzie w naszych możliwościach to myślę, że dzięki Państwu zostanie zrobione.

 

Ad.3 Sprawy bieżące.

Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 10:45.

Protokołowała: Bogusława Paul

 

 

Przewodniczący Komisji ds. rozwoju rolnictwa i warunków bytowych wsi

                                                                                  /-/ Lech Duda

Wersja XML