Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Władze gminy

 

dpb2.jpeg
      Burmistrz – Dorota Przysiężna - Bator

       Została wybrana na to stanowisko w wyborach samorządowych 21 października 2018 r.

       Burmistrz wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych przepisach

       określających status Burmistrza.

 

       Do zakresu działania i kompetencji Burmistrza należy w szczególności:

        - kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem Miejskim;

        - reprezentowanie Gminy i jej urzędu na zewnątrz;

        - przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał;

        - wydawanie zarządzeń oraz decyzji w sprawach indywidualnych

          z zakresu administracji publicznej;

 - podejmowanie decyzji majątkowych zgodnie z przypisanymi kompetencjami ustawowymi; 

 - wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej Gminy.

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. Burmistrz przyjmuje interesantów w poniedziałki od godz. 13:00 do 17:00.

 

Zastępca Burmistrza - Marceli Głogiewicz

Pełni swoją funkcję od 3 grudnia 2018 r. 

 

Sekretarz Gminy - Aneta Kopeczek

Pełni swoją funkcję od 4 sierpnia 2020 r. Sekretarz Gminy zajmuje się problemami nadzoru i organizacji urzędu, planowania i organizacji pracy, organizacji prac interwencyjnych i robót publicznych. Kieruje bezpośrednio Referatem Organizacyjno-Prawnym i odpowiada za właściwe funkcjonowanie Referatu Spraw Obywatelskich.

 

Do zakresu działań i kompetencji Sekretarza Gminy należy w szczególności:

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu. Sekretarz Gminy przyjmuje interesantów codziennie w godz. 10.00-12.00 i 14.00-15.00.

 

Skarbnik Gminy - Beata Trzcińska

Pełni swoją funkcję od 1 stycznia 2019 r.

 

Do zakresu działania i kompetencji Skarbnika Gminy należy w szczególności:

Pełny zakres zadań jak i prowadzonych spraw określa Regulamin Organizacyjny UM w Kietrzu.

Wersja XML